ຫຸ່ນຍົນ Scara

ຫຸ່ນຍົນ Scara

SH800 Scara ຫຸ່ນຍົນ

ST-480-A ຫຸ່ນຍົນ Scara

ST-480-B Scara ຫຸ່ນຍົນ

ST-620-A ຫຸ່ນຍົນ Scara

ST-620-B Scara ຫຸ່ນຍົນ

ST-800-A ຫຸ່ນຍົນ Scara

ST-800-B Scara ຫຸ່ນຍົນ